دکتر سهیل ایگدری

دکتر سهیل ایگدری، عضو هیات علمی دانشگاه تهران یک گونه جدید ماهی را به افتخار شاعر و فیلسوف ترکمن بنام سیاه ماهی فراغی Capoeta pyragyi کشف، توصیف، نامگذاری و ثبت جهانی نمودند

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی دانشجویان ترکمن، دکتر سهیل ایگدری، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و کاشف ده ها گونه جدید ماهی، در قالب یک پروژه تحقیقاتی مشترک با همکاری اساتید... ادامه مطلب »