حاج عاشور طاغان نافعی

در فقدان حاج عاشور طاغان نافعی پیشکسوت ورزش گنبد

الف – بیش از دو دهه است که جاده ها قتلگاه ایرانیان شده است. کسی جلودارش نیست. پیر و جوان نمی شناسد. همه را به کام مرگ فرو می برد. االبته مهمترین... ادامه مطلب »