شیر شتر

مطالعه میزان ترکیبات عمده شیر شتر در منطقه ترکمن صحرا

نویسندگان: دکتر گیتی کریم ؛ دکتر آی تن گوکلانی* چکیده: طبق آخرین آمار اداره کشاورزی گنبد کاووس حدود ۳۰۰۰ نفر شتر که اکثر آنها در بخش مرکزی منطقه نگاه داری می گردند... ادامه مطلب »