فهرست‌ها

[gap height=”10″]
[list list_items=”آیتم فهرست ۱,آیتم فهرست ۲,آیتم فهرست ۳,آیتم فهرست ۴,آیتم فهرست ۵” icon=”fa-icon-ok” icon_color=”#2ecc71″]
[list list_items=”آیتم فهرست ۱,آیتم فهرست ۲,آیتم فهرست ۳,آیتم فهرست ۴,آیتم فهرست ۵” icon=”fa-icon-remove” icon_color=”#e74c3c” ]
[list list_items=”آیتم فهرست ۱,آیتم فهرست ۲,آیتم فهرست ۳,آیتم فهرست ۴,آیتم فهرست ۵” icon=”fa-icon-double-angle-right” ]
[gap height=”20″]
[list list_items=”آیتم فهرست ۱,آیتم فهرست ۲,آیتم فهرست ۳,آیتم فهرست ۴,آیتم فهرست ۵” icon=”momizat-icon-star” icon_color=”#ffa507″ ]
[list list_items=”آیتم فهرست ۱,آیتم فهرست ۲,آیتم فهرست ۳,آیتم فهرست ۴,آیتم فهرست ۵” icon=”momizat-icon-cog2″ icon_color=”#3498db” ]
[list list_items=”آیتم فهرست ۱,آیتم فهرست ۲,آیتم فهرست ۳,آیتم فهرست ۴,آیتم فهرست ۵” icon=”linecon-icon-like” icon_color=”#f76fbc” ]
[gap height=”20″] دایره ای

[divide icon=”square” icon_position=”left” margin_top=”10″ margin_bottom=”30″]
[list list_items=”آیتم فهرست ۱,آیتم فهرست ۲,آیتم فهرست ۳,آیتم فهرست ۴,آیتم فهرست ۵” icon=”fa-icon-ok” icon_bg_color=”#2ecc71″ icon_bg=”circle”]
[list list_items=”آیتم فهرست ۱,آیتم فهرست ۲,آیتم فهرست ۳,آیتم فهرست ۴,آیتم فهرست ۵” icon=”fa-icon-remove” icon_bg_color=”#e74c3c” icon_bg=”circle”]
[list list_items=”آیتم فهرست ۱,آیتم فهرست ۲,آیتم فهرست ۳,آیتم فهرست ۴,آیتم فهرست ۵” icon=”enotype-icon-arrow-right5″ icon_bg=”circle”]
[gap height=”20″] مربعی

[divide icon=”square” icon_position=”left” margin_top=”10″ margin_bottom=”30″]
[list list_items=”آیتم فهرست ۱,آیتم فهرست ۲,آیتم فهرست ۳,آیتم فهرست ۴,آیتم فهرست ۵” icon=”fa-icon-ok” icon_bg_color=”#2ecc71″ icon_bg=”square”]
[list list_items=”آیتم فهرست ۱,آیتم فهرست ۲,آیتم فهرست ۳,آیتم فهرست ۴,آیتم فهرست ۵” icon=”fa-icon-remove” icon_bg_color=”#e74c3c” icon_bg=”square”]
[list list_items=”آیتم فهرست ۱,آیتم فهرست ۲,آیتم فهرست ۳,آیتم فهرست ۴,آیتم فهرست ۵” icon=”enotype-icon-arrow-right5″ icon_bg=”square”]
[gap height=”20″]