ویدیوهای آموزشی رایگان

مقالات

اجتماعی

مهندس آنا آخوندی درگذشت

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی دانشجویان و دانش...

در سوگ پروفسور آلماز یاز بردیف

در سوگ پروفسور آلماز یاز بردیف به گزارش خبرنگار پایگاه...

گفت‌وگوی جالب با احسان دانش‌دوست

گفت‌وگوی جالب با احسان دانش‌دوست به گزارش پایگاه اطلاع رسانی...

طلای جهانی اختراعات ۲۰۲۳ کانادا توسط جوان ترکمن، آشور قلیچی کسب شد

طلای جهانی اختراعات ۲۰۲۳ کانادا توسط جوان ترکمن، آشور...

افتتاح شهری هوشمند در ترکمنستان به افتخار بردی‌محمدوف

افتتاح شهری هوشمند در ترکمنستان به افتخار بردی‌محمدوف ترکمنستان یک...

اولین نشریه تخصصی ریاضی در استان گلستان منتشر شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشجویان ترکمن به نقل از ترکمنسسی، اولین نشریه تخصصی ریاضی در استان گلستان با نام مثلث ریاضی به صاحبامتیازیومدیرمسئولیغلامرضاولیپورازاعضایانجمنریاضیکشوردراستانگلستانمنتشرشد.

مدیرمسئولایننشریهدرگفتگوباخبرنگارمابابیاناینکهگسترشمجلاتتخصصي،يكيازشاخص‌هايرشدعلميوفرهنگياستومي‌تواندبهرشدنظريه‌پردازي،نوآوري وپاسخبهنيازهايفكريبيانجامد؛گفت: ازاينرو،مجلهعلميتخصصي«مثلث» بارويكردآموزشیوپژوهشيافقينوبهرويمشتاقانگشودهاست.

عضوانجمنریاضیایران،اظهارکرد: مجلهمثلثمحلیبرایانتشارمقالاتیدرتمامیحوزههایعلومریاضی  کههدفاصلیآنهاعمومیسازیریاضی،آشناییباتاریخریاضیایرانوجهان،آشناییوبسطگسترشآگاهیجامعهازکاربردهایریاضیاست.

ویافزود: نشریهمثلث،فصلنامهیعلمیترویجیدرزمینهعلومریاضی،باگسترهانتشاردراستانگلستاناستودامنهمخاطبینمقالاتمنتشرشدهدرآنمیتواندکلیهافرادجامعهرادربربگیرد،تایکیازاهدافاصلیمجلهکهعمومیسازیریاضیاست،محققگردد.

ولیپورباتاکیدبراینکهریاضیدانشپایههمهعلوماست،افزود: ایننشریهدرنظرداردبستریمناسبجهتعرضهتلاش‌هایعالمانهدرزمینهمسایلآموزشیفراهمسازدوازاینطریقگسترهفعالیت‌هایپژوهشیدرعرصهآموزشوفرایندهاییادگیریراعمقبیشتریبخشد .

اینعضوانجمنریاضیکشوراضافهکرد : ریاضیمادرهمهعلوماستوهیچعلمیبینیازازریاضینیست،لذاتقویتبنیانهایاینعلمدراستانگلستانکمکشایانیبهتوسعهپایداردراستانخواهدکرد.

اینمدرسریاضیافزود: تقویتایندانشپایهدرمدارسباعثبالارفتنسطحآموزشیدانشآموزانمیشود.

ویمخاطبینایننشریهرابیشتردانشجویان،دانشآموزانواساتیدریاضیعنوانکردوافزود: اگرریاضیدانشآموزاندرمدرسهتقویتشوددردانشگاههمدانشجویانمفیدیتربیتخواهندشد.

ویتاکیدکرد: ازهمهصاحبنظرانریاضیاستان؛استادانومعلماناینرشتهبرایارتقاایننشریهعلمیدعوتبههمکاریمینمایم.

لازمبهذکراستتاکنوندرحدود۱۷نشریهتخصصیریاضیدرسراسرکشورمنتشرمیشودکهعمومامتعلقبهدانشگاههامیباشند.