سه شنبه, خرداد ۲۹, ۱۴۰۳
spot_img
خانهاجتماعیاولین نشریه تخصصی ریاضی در استان گلستان منتشر شد

اولین نشریه تخصصی ریاضی در استان گلستان منتشر شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشجویان ترکمن به نقل از ترکمنسسی، اولین نشریه تخصصی ریاضی در استان گلستان با نام مثلث ریاضی به صاحبامتیازیومدیرمسئولیغلامرضاولیپورازاعضایانجمنریاضیکشوردراستانگلستانمنتشرشد.

مدیرمسئولایننشریهدرگفتگوباخبرنگارمابابیاناینکهگسترشمجلاتتخصصی،یکیازشاخص‌هایرشدعلمیوفرهنگیاستومی‌تواندبهرشدنظریه‌پردازی،نوآوری وپاسخبهنیازهایفکریبیانجامد؛گفت: ازاینرو،مجلهعلمیتخصصی«مثلث» بارویکردآموزشیوپژوهشیافقینوبهرویمشتاقانگشودهاست.

عضوانجمنریاضیایران،اظهارکرد: مجلهمثلثمحلیبرایانتشارمقالاتیدرتمامیحوزههایعلومریاضی  کههدفاصلیآنهاعمومیسازیریاضی،آشناییباتاریخریاضیایرانوجهان،آشناییوبسطگسترشآگاهیجامعهازکاربردهایریاضیاست.

ویافزود: نشریهمثلث،فصلنامهیعلمیترویجیدرزمینهعلومریاضی،باگسترهانتشاردراستانگلستاناستودامنهمخاطبینمقالاتمنتشرشدهدرآنمیتواندکلیهافرادجامعهرادربربگیرد،تایکیازاهدافاصلیمجلهکهعمومیسازیریاضیاست،محققگردد.

ولیپورباتاکیدبراینکهریاضیدانشپایههمهعلوماست،افزود: ایننشریهدرنظرداردبستریمناسبجهتعرضهتلاش‌هایعالمانهدرزمینهمسایلآموزشیفراهمسازدوازاینطریقگسترهفعالیت‌هایپژوهشیدرعرصهآموزشوفرایندهاییادگیریراعمقبیشتریبخشد .

اینعضوانجمنریاضیکشوراضافهکرد : ریاضیمادرهمهعلوماستوهیچعلمیبینیازازریاضینیست،لذاتقویتبنیانهایاینعلمدراستانگلستانکمکشایانیبهتوسعهپایداردراستانخواهدکرد.

اینمدرسریاضیافزود: تقویتایندانشپایهدرمدارسباعثبالارفتنسطحآموزشیدانشآموزانمیشود.

ویمخاطبینایننشریهرابیشتردانشجویان،دانشآموزانواساتیدریاضیعنوانکردوافزود: اگرریاضیدانشآموزاندرمدرسهتقویتشوددردانشگاههمدانشجویانمفیدیتربیتخواهندشد.

ویتاکیدکرد: ازهمهصاحبنظرانریاضیاستان؛استادانومعلماناینرشتهبرایارتقاایننشریهعلمیدعوتبههمکاریمینمایم.

لازمبهذکراستتاکنوندرحدود۱۷نشریهتخصصیریاضیدرسراسرکشورمنتشرمیشودکهعمومامتعلقبهدانشگاههامیباشند.

دیگر مطالب

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید

پربیننده ترین مطالب